Wednesday, April 19, 2006

DETALJI SA KONKURSA

Novosti su nam pružile prilično detaljan pogled na šarmantni Konkurs...
Šan­sa za de­se­to­ro
B. NI­KO­VIĆ, 18. april 2006
FILM­SKI cen­tar Sr­bi­je ob­ja­vio je re­zul­ta­te Kon­kur­sa za raz­voj film­skog sce­na­ri­ja. Po pr­vi put do­ma­ći auto­ri, bi­će i nov­ča­no sti­mu­li­sa­ni sa po 5000 evra za pri­če, ko­je će po­tom bi­ti i sni­mlje­ne. Od 146 pri­sti­glih pri­ja­va Ko­mi­si­ja, ko­jom je pred­se­da­va­la Iva­na Mi­hić (poznati stručnjak za scenarije, prim. DN), a či­ji su čla­no­vi bi­li Go­ran Mar­ko­vić (koga bi mogli nazvati Bivši Dečko, prim. DN), Ran­ko Bo­žić, Alek­san­dar D. Ko­stić i Go­ran Ter­zić (koga bi mogli nazvati Kum & najbolji drug, prim. DN), oda­bra­la je de­set si­nop­si­sa. Na spi­sku su An­dri­ja­na Stoj­ko­vić sa "Ku­ti­jom", Mi­ro­slav Pet­ko­vić - "Ma­ge­la­no­vi obla­ci", Mi­le­na De­po­lo - "24/7", Ta­tja­na Ilić "Be­o­grad­ska tri­lo­gi­ja", Du­šan Ri­stić - "Do­dir", Vla­di­mir Ve­so­vić - "Vi­la­jet (Ki­ne­sko ogle­da­lo") i Vla­di­sla­va Voj­no­vić "Princ od pa­pi­ra". Osim sed­mo­ro mla­dih auto­ra, ko­ji tek kre­ću da osva­ja­ju do­ma­ću ki­ne­ma­to­gra­fi­ju, kon­kurs su pro­šli i Sr­đan Ko­lje­vić - "Že­na sa slo­mlje­nim no­sem", Mla­den Ma­ti­če­vić "Za­jed­no" i Sr­đan Dra­go­je­vić - "No­va kur­va u gra­du".
- Po pr­vi put smo or­ga­ni­zo­va­li kon­kurs za raz­voj sce­na­ri­ja (ovo bi se teško moglo nazvati Konkursom), a ovo je tek sa­mo jed­na od no­vi­na ko­ja pred­sta­vlja po­če­tak ozbilj­nog ra­da (devojke, kumovi i drugovi, spremite se, druženje tek počinje, prim. DN)- re­kao je Đor­đe Mi­li­će­vić, di­rek­tor Film­skog cen­tra Sr­bi­je. - Svi si­nop­si­si će bi­ti pred­sta­vlje­ni i na na­šem saj­tu i sve što ra­di­mo je jav­no (jadno?, prim. DN) i do­stup­no svi­ma. Oni ko­ji su pro­šli kon­kurs, a bu­du že­le­li, ima­će na ras­po­la­ga­nju i men­to­ra. Svi su du­žni da u ro­ku od tri me­se­ca na­pi­šu pr­vu ru­ku sce­na­ri­ja, ako to ne ura­de mo­ra­ju da vra­te no­vac. Otvo­ren je pre­kju­če i kon­kurs za igra­ne fil­mo­ve i svi za­in­te­re­so­va­ni mo­gu da se pri­ja­ve do 16. ma­ja. Film­ski cen­tar Sr­bi­je ras­pi­sa­će to­kom ove go­di­ne i kon­kur­se za su­fi­nan­si­ra­nje ma­njin­skih ko­o­pro­duk­ci­ja, ani­mi­ra­nih, do­ku­men­tar­nih i krat­kih fil­mo­va i za post­pro­duk­ci­ju. Go­ran Ter­zić, je­dan od čla­no­va Ko­mi­si­je, ob­ja­snio je da ni­su ima­li ni ma­lo lak po­sao jer je pri­sti­glo mno­go si­nop­si­sa, i da je bi­ra­no sa­mo na osno­vu kva­li­te­ta. (verujemo da je Kuma birao po kvalitetu, prim. DN) Kao i po­sle sva­kog kon­kur­sa, pa i ovog si­gur­no će bi­ti ne­za­do­volj­nih, ali iz Film­skog cen­tra po­ru­či­li su da se ne­će ti­me ba­vi­ti, već da će svu ene­r­gi­ju usme­ri­ti ka re­a­li­za­ci­ji pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti za ovu go­di­nu (pošto Kum nije dugme a najbolja investicija su NARAVNO prijatelji, prim. DN).
Sr­đan Dra­go­je­vić: No­va kur­va u gra­du - Ma­da po na­slo­vu li­či na pri­ču iz na­še po­li­tič­ke stvar­no­sti, ni­je - re­kao nam je Dra­go­je­vić o svom si­nop­si­su. - Ni­je reč zna­či o po­li­tič­kim ne­go o pra­vim kur­va­ma. Kod nas na ža­lost do­mi­ni­ra­ju ove pr­ve, a ne one ko­je se ba­ve svo­jim po­slom na po­šten na­čin. Rad­nja je sme­šte­na u jed­nu za­bit, gde pro­sti­tut­ka ko­ja je či­ta­vo se­lo pro­gu­ra­la u svet od­ra­slih, sa ko­jom su svi mu­škar­ci u se­lu iz­gu­bi­li ne­vi­nost na­pra­sno umi­re. On­da lju­di iz se­la kre­ću u po­tra­gu za pri­pad­ni­cu te pro­fe­si­je ka­ko bi se na­sta­vi­la tra­di­ci­ja. To će bi­ti jed­na vr­sta ve­ster­na, ko­ji sam na­pi­sao dav­ne 1993. go­di­ne.
Sr­đan Ko­lje­vić: Že­na sa slo­mlje­nim no­sem - Sad je to je­dan ro­ud mu­vi po Be­o­gra­du (šta Koljević zna o Beograd. prim. DN) - ob­ja­snio nam je Ko­lje­vić. - Pa­ra­lel­no se de­ša­va­ju tri lju­bav­ne, is­pre­ple­ta­ne pri­če. Mo­ja te­o­ri­ja je da do­la­zi vre­me ja­kih lju­bav­nih pri­ča (o tome svedoči i ovaj Konkurs, prim. DN; samo DOBA NEVINOSTI u ljubav vjere nema).

16 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hello from Los Angeles. A former Skopje resident says hello to all friends of Macedonian music.

Rudy

2:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dragojevic je dno. Poceo je Urosa da krade kao zmaj. Nije musko, vec kurva. Tuzno.

2:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

a videli smo i sta koljevic zna o road movie!!
a videli smo i sta zna o raspadu SFRJ...
a narocito smo videli sta koljevic zna o pravljenju filmova...
jos ako budu isprepletane price...
o boze, neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

5:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

PAKAO, doduse, ocekivan

2:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

"Svi si­nop­si­si će bi­ti pred­sta­vlje­ni i na na­šem saj­tu i sve što ra­di­mo je jav­no (jadno?, prim. DN) i do­stup­no svi­ma"

Zna li neko koji im je sajt?

2:02 AM  
Blogger doba_nevinosti said...

www.fcs.co.yu

2:59 AM  
Blogger doba_nevinosti said...

inace, zanimljiv detalj, na sajtu FCS nema Foruma, iako ga od nastanka sajta najavljuju, a naravno, uz neki prost engine mogu da ga dignu za pola sata bukvalno...

2:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

pa ne zele da ih ljudi pljuju na njihovom rodjenom sajtu...
he he he

5:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

i nije u redu sto su pare dali veteranima (dragojevic i koljevic), kao da njima treba pomoc za razvoj scenarija. Dragojevic napise film za dve nedelje, a ovde mu treba 5000 evra i mentor! Koljevicu moze da zatreba da kupi neke prirucnike kako se pise scenario....

umesto da su dali debitantima, i ljudima kojima je ovo zaista potrebno, oni se zajebavaju sa konkursom i samo nerviraju one kojima prevashodno treba da pomazu!
zato valjda i postoje!

(a unapred se brane od negativnih komentara)

5:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ovaj post sam vec postavio dole ispod, ali me strah da ga ljudi mozda nece videti, pa da ga ponovim, :)

Anonymous said...

Poruka za J. Todorovica...zaista se radujem da neko kao Vi se ukljucuje u aktivni zivot ovoga bloga, posto odavno ne zivim u zemlji, a interesuje me sve sto je vezano za srpski film. Najzad jedan portal koji iskljucivo govori o tome sta se dogadja ispred i iza kulisa, o tome kako se kod nas prave filmovi i slicno...Iako se ni malo ne slazem sa autorima koji tu postavljaju vrednosne kriterijume (slazem se sa njima sta je lose, ali se ne slazem u onome sto oni guraju i zovu "autorski," film, sto je jedna prazna krilatica), svih srcem podrzavam ovaj projekat razmene misljenja, i "insajderskih" informacija, o tome sta se snima, gde, kada, kako, pa cak i postavljanje recenzija i slicno...A ono sto sam saznao iz novina o Vasem filmu Fantom zvuci jako interesantno, ako se zaista mesa dokumentaristicki pristup sa fikcijom (recimo, kao sto je nekada radio Srdjan Karanovic...npr. "Pogledaj me, nevernice," "Za sada bez dobrog naslova," pa cak i u "Grlom u jagode."...)...Isto tako, strasno sam pogodjen natpisom da je mlada direktorka fotografije filma "Sejtanov ratnik," tragicno preminula...prosto mi ni nikada nije jasno kako i zasto neko tako mlad umre (osim ako nije neki tragicni slucaj)...

10:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ja neshto ovde ne kapiram.
Oni zapravo raspisuju odluku!?!
Sa njihovog sajta:
"Filmski centar Srbije

raspisuje
ODLUKU O IZBORU DOBITNIKA SREDSTAVA "

Mozhe li mi neko poslati direktan link do konkursa? (Ne do odluke koju sam pronashao http://www.fcs.co.yu/generic.php?page=konkurs , nego do KONKURSA. Ono shto prethodi odluci.)
Nisam uspeo da pronadjem ni sinopsise (pa ko ima direktan link neka poshalje).

Hvala!

6:10 AM  
Anonymous Anonymous said...

Evo shta sam uspeo da saznam.
Konkurs za razvoj filmskog scenarija je u sastavu konkursa za unapredjenje proizvodnje domacih i celovecernjih igranih filmova:

"
Objavljen: 17.04.2006.
Rok: 17.05.2006.

FILMSKI CENTAR SRBIJE

raspisuje
KONKURS ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE DOMAĆIH CELOVEČERNJIH IGRANIH FILMOVA "

A dokumentacija je zavuchena ovde:

http://www.fcs.co.yu/app/konkurs_scenario.doc

Ostaje nejasno na osnovu chega je doneta sporna odluka, kao i da li je konkurs josh uvek otvoren?

Inache ODLUKA se DONOSI, a KONKURS se RASPISUJE, osim kod loshih produkata domaceg visokoobrazonog sistema koji su u stanju da RASPISHU ODLUKU.

shto se mene tiche, ovako 'nagradjeni' filmovi (i autori) su dobra preporuka da ih NIKADA NE POGLEDAM u bioskopu. (A shteta jer mnogi od njih nisu krivi za sve ovo.)

Uchestvovanjem na ovakvim konkursima (ili 'nojevskim' zabadanjem glave u Shejtanov pesak) amnestiraju se ljudi koji svesno ili nesvesno rushe srpski celovechernji film. (Onako kako su ,njima slichni, unishtili -moj omiljeni- kratkometrazhni. Josh se secamo 'nagrade' koju je na Festivalu kratkog metra osvojila gospoja Charna!)

A ja se iskreno nadam da cu uskoro da emigriram i jednom za svagda ostavim sve ovo za sobom...

8:31 AM  
Blogger doba_nevinosti said...

Imas na sajtu FCS sve sinopsise, ali sad ima i Forum...

5:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hvala, nashao sam ih, a neke i prochitao.
Ono je tuga choveche...


A onda ce neki idiot izaci na drzhavnu televiziju i u udarnom terminu, (pred pet hiljada gledalaca) pocheti da nabraja shta je sve 'VLADA' uradila za 'kulturu', i koliko je novca ulozhila. O polujavnim konkursima ( raspisanim po receptu tendera za propala drzhavna preduzeca)naravno nece biti ni rechi. (A da ne govorimo o reviziji privatizacije. Kao shto znamo, svim propalim drzhavnim preduzecima se i onako vec upravlja (polu) privatno.)


A za forum konkretno ovog propalog drzhavnog preduzeca ( FCS ) nemam vremena.Postoje mnogo interesantnija mesta na internetu koja sada ishcitavam. (kao na primer sajtovi imigracionih odeljenja Australije i Kanade)


Toliko od mene.
Poz.

6:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Poziv na obaranje konkursa:
http://www.fcs.co.yu/forum/viewtopic.php?t=29

12:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Shejtanov ratnik je solidan film, ok je, jako simpatichan iako ima 1000 mana. U svakom sluchaju toliki hvalospevi su malo preterani, pogotovu ako se uzme u obzir da se na sajtu Koljevic pljuje sve u 16, a chovek je jako dobar scenarista i naravno da treba da snima filmove. I treba da dobije sredstva za snimanje.
Vi svi mislite da je ovo neka teorija zavere, zashto Doba nevinosti josh nije u bioskopima (jedva chekam da vidim kako izgleda taj fenomenalni film)
I mnogo je detinjsato tako u nebesa dizati svoje radove, a pljuvati druge (one bolje)
Kad imate vremena, pogledajte Koljeviceve filmove, da vidite kako se pishe :)

6:45 AM  

Post a Comment

<< Home